Публічний договір (оферта) про надання послуги розміщення реклами в транспорті

Цей публічний договір (оферта) про надання послуг по розміщенні реклами в громадському транспорті (далі – «Договір») є пропозицією від ФОП “Майовець О.Я. – код ЄДРПОУ 3006713233 (далі – «Виконавець»), та юридичною особою _____________, що згідна з умовами цього Договору (далі – «Замовник»), укласти Договір про надання послуг по виготовленню та розміщенню реклами в громадському транспорті.
Цей Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: https://stickerman.com.ua/


Цей договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладання Договору в повному обсязі, з підписом письмового примірника Договору Сторонами.
Публікація цього Договору розглядається, як направлення Виконавцем публічної оферти будь-якій юридичній особі (підприємство України, підприємство іншої держави), яка виявила бажання отримати послугу по з виготовлення та розміщення реклами в громадському транспорті міста _______.

Публікуючи цей Договір, Виконавець пропонує вказаним юридичним особам укласти з ним Договір на умовах, що вказані нижче.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом даного Договору виступають взаємовідносини Сторін щодо:

1.1.1. Виготовлення та розміщення рекламних матеріалів згідно термінів що визначені Додатками до даного Договору та прийняття Замовником наданих послуг по виготовленню, розміщенню рекламних матеріалів, та оплати їх вартості в порядку на умовах, визначених даним Договором.

 1. За даним Договором рекламні матеріали виготовляються та розміщуються в кількості згідно Додатку(/ів) до даного Договору.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Права та обов’язки виконавця:

2.1.1. Вчасно та якісно виконати замовлення, відповідно Додатку(/ів) до даного Договору.

2.1.2. Термін виготовлення замовлення вказаний в Додатках до даного Договору і вступає в силу після виконання п.3 даного Договору.

2.1.3 Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість експонування реклами у зв’язку зі зміною тарифів на експонування реклами комунальними автотранспортними підприємствами та/або орендодавцями рекламних площ, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 30 календарних днів, а Замовник має право прийняти зміну вартості експонування реклами, підписавши Додаток до Договору, або відмовитися від продовження експонування реклами.

2.1.4. Виконавець має право змінювати вартість оренди, попередивши замовника про це за 30 днів, а у разі незгоди — припинити розміщення такої реклами.

2.1.5. Виконавець має право змінювати концепцію реклами згідно рішень міської ради чи комунальних підприємств власників транспортних засобів. У цьому разі зміна реклами здійснюється за рахунок Замовника.

 1. Права та обов’язки Замовника:
  1. Провести розрахунки з Виконавцем, згідно умов, вказаних в п.3 даного Договору.
  2. Погодити з Виконавцем остаточний варіант дизайн-макету рекламних матеріалів, які будуть виготовлені згідно Додатку до Договору.
  3. Замовник зобов’язаний повернути Виконавцю підписаний акт наданих послуг протягом 10 (десяти) робочих днів з дня його отримання.
  4. Акт виконаних робіт чи наданих послуг вважається підписаним Замовником, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з його боку не поступило письмових зауважень щодо якості виконаних робіт чи наданих послуг,а також у разі неповернення акту Виконавцеві у строки, обумовлені п.п.2.2.3. Договору.
  5. Права Замовника кореспондуються з обов’язками Виконавця, що означає право вимагати належного виконання замовлення (в строки та згідно погодженого макету), вчасного надання актів виконаних робіт чи наданих послуг, виставлення рахунків, право на застосування відповідальності та інші права, що визначені умовами Договору, в т.ч. Додатком.
 2. Сторони зобов’язуються:

2.3.1.Після виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором Сторони, з урахуванням п. 2.2.3., підписують Акт передачі – приймання наданих послуг.

2.3.2.Сторони домовились про збереження суворої конфіденційності відносно умов даного Договору, за винятком випадків надання органам влади необхідної їм інформації за їх запитами в передбаченому для цього законодавством порядку і за наявності на такеу запитувачів правових підстав. Про що повинно негайно повідомити іншу Сторону.

3. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Загальна сума Договору не обмежується і визначається в Додатках до даного Договору.
 2. Всі платежі за цим Договором здійснюються Замовником на підставі рахунків Виконавця.
 3. Оплата за послуги Виконавця сплачується Замовником у грошовій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця протягом 5(п`яти) банківських днів з дня отримання таких рахунків.
 4. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вступає в силу та діє з моменту його підписання Сторонами строком протягом одного року. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторін від обов’язку виконання зобов’язань, що виникли за час його дії, а також від відповідальності за порушення зобов’язань, допущених Сторонами. У разі, якщо після закінчення строку дії Договору сторони почали виконувати та/або приймати виконання своїх зобов’язань, що не охоплені обумовленим періодом часу, Договір вважається продовженим на річний строк.

4.2. Договір може бути розірваний за умов:

4.2.1. У випадку форс-мажорних обставин, вказаних у розділі 8 даного Договору;

4.2.2. За взаємною письмовою згодою Сторін;

 1. У випадку і в порядку, що передбачає чинне законодавство України.

4.3. Після виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором Сторони підписують Акт передачі – приймання наданих послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Санкції, що стосуються Виконавця:

5.1.1. При недотриманні Виконавцем термінів виконання замовлення більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів, Виконавець виплачує Замовнику пеню в розмірі 0,05% від суми вже оплачених, але не наданих послуг за кожен день прострочення.

5.2. Санкції, що стосуються Замовника:

 1. При недотриманні Замовником термінів оплати більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,05 % від невиплаченої в термін суми за кожен день затримки.

5.3. Відповідальність за порушення законодавства, що стосується права інтелектуальної власності, законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та захист прав споживачів:

5.3.1. Замовник самостійно несе усі види юридичної відповідальності перед державними органами, третіми особами за зміст реклами, в т.ч. її сюжет, а також за порушення законодавства про захист прав споживачів, захист від недобросовісної конкуренції, інтелектуальну власність, зокрема щодо:

– порушень майнових та особистих немайнових прав суб’єктів інтелектуальної власності (авторів, розробників, творців, власників, користувачів, володільців, розпорядників), в т.ч. внаслідок виготовлення, розміщення, розповсюдження, публічну демонстрацію, публічний показ, повторне оприлюднення, переробки, адаптації Виконавцем на замовлення Сторони реклами, яка є самостійним об’єктом права інтелектуальної власності та/або містить об’єкти права інтелектуальної власності без відповідних на це прав чи згоди (дозволу, ліцензії) особи, якій належать такі права.;

– збитків, завданих споживачам реклами Замовника, виготовленої та розповсюдженої на його замовлення Виконавцем або збитків, завданих споживачам продукції Замовника внаслідок помилкового придбання такої споживачами через наявність в змісті реклами будь-якої інформації (вербальної, візуальної, графічної), що вводить споживача в оману або є недостовірною щодо товару, роботи, послуги, яка рекламується.

5.2.2. Замовник у повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем за спричиненні останньому збитки внаслідок претензій чи майнової відповідальності перед третіми особами за допущені порушення майнових та особистих немайнових прав інтелектуальної власності внаслідок виготовлення, розміщення, розповсюдження, публічну демонстрацію, публічний показ, повторне оприлюднення, переробки, адаптації об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб у рекламі, здійсненій за наданим сюжетом Замовника, без наявності в останнього таких прав чи прав на передання права виготовлення, розповсюдження тощо.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. При наявності в сюжеті реклами товарного знаку або логотипу з використанням іноземної мови (в т.ч. російської), Замовником повинні бути представлені наступні документи: виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів і послуг або заявку на реєстрацію товарного знаку в Укрпатені.

6.2. Якщо товари чи послуги, які рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації, або їх виробництво вимагає відповідного дозволу (ліцензії), Замовником надається ксерокопія відповідного сертифікату, ліцензії.

6.3. Маршрут транспортного засобу, на якому розміщується реклама не є істотною умовою Договору, та курсує згідно схем руху чи вказівок власника транспортного засобу.

6.4. Замовник надає згоду Виконавцеві здійснювати на власний розсуд адаптацію зображень та реклами в цілому для її розміщення на транспортних засобах.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

7.1. Підписанням цього договору, а також дизайн-макетів, Замовник підтверджує Виконавцю відповідність логотипу та інших елементів рекламного зображення (ст. 8;10 Закону України «Про рекламу»), а також наявність прав на використання реклами, яка є об’єктом права інтелектуальної власності та/або повністю чи частково містить об’єкти інтелектуальної власності, здійснюється згідно з вимогами чинного Законодавства України, зокрема але не виключно відповідає повинна відповідати вимогам ЦК України, Законам України “Про рекламу”, “Про захист прав споживачів”, “Про авторське право та суміжні права”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

7.2. Замовник, надаючи рекламу на виготовлення та розповсюдження Виконавцеві, підписанням цього договору підтверджує наявність у нього таких майнових прав інтелектуальної власності (виготовлення, розміщення, розповсюдження, публічну демонстрацію, публічний показ, повторне оприлюднення, переробку, адаптацію, прав на їх передання третім особам, в т.ч. виробнику/розповсюджувачеві), та правомірність підстави їх набуття (створення об’єктів інтелектуальної власності, їх придбання на підставі договорів, що передбачають викуп таких прав, отримання їх в дарунок чи внаслідок обміну, внесення до статутного капіталу чи отримання в користування, в т.ч. з правом на виготовлення та розповсюдження, за договором та/або за невиключною ліцензією (дозволом), а також підтверджують, що строк цих прав не сплив.

7.4. Замовник підтверджує, що надана ним реклама, в т.ч. сюжет, про рекламовану продукцію є точною, достовірною, такою, що не спрямована на підрив довіри суспільства до реклами та відповідає принципам добросовісної конкуренції.

7.5. У випадку необхідності, за письмовим запитом Виконавця, Замовник надає для підтвердження наявності у нього відповідних прав та недопущення порушень документальне підтвердження.

7.6. Розроблений дизайн реклами, макету належить на праві власності Виконавцю та є об’єктом його авторських майнових та немайнових прав.

7.7. Термін гарантійного обслуговування вказується у відповідних Додатках до даного Договору.

8. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов даного Договору у випадку, якщо таке невиконання було спричинено обставинами непереборної сили; під «обставинами непереборної сили» маються на увазі: війни, стихійні лиха, пожежі, страйки, дії органів центральної чи місцевої влади, та їх суб’єктів господарювання (комунальних підприємств).

8.2. У випадку, якщо такі обставини будуть продовжуватись більше одного місяця, будь – яка сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово попередивши другу Сторону і надавши документальне підтвердження наявності і тривалості таких форс-мажорних обставин.

8.3. У випадку, якщо внаслідок обставин непереборної сили були змінені умови даного Договору, Замовник і Виконавець повинні узгодити можливість змін.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. При виникненні суперечок і розбіжностей згідно даного Договору, Сторони прикладають зусилля для вирішення їх шляхом переговорів або підписанням Додатків до даного Договору.

9.2. У випадку, якщо Сторони не приходять до згоди, суперечки вирішуються відповідно до чинного Законодавства України.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Даний Договір, Додатки до нього складені українською мовою у 2 (двох) оригінальних автентичних примірниках, по одному для кожної Сторони, кожен примірник має однакову юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.

10.2. Після підписання даного Договору усі попередні погодження, переговори та листування між Сторонами, як в усній, так і в письмовій формі, на предмет даного Договору вважати недійсними.

10.3. У випадку зміни зазначених у Договорі реквізитів, Сторони зобов’язані негайно повідомити про це одне одного в письмовій формі.

10.4. Жодна із Сторін не має права передавати і зобов’язання за даним Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

10.5. Сторони надають один одному дозвіл на збирання та обробку персональних даних, а саме: Прізвища, Ім’я, по-батькові, адреси реєстрації та/або фактичного місця проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, паспортних даних, а також контактного номеру телефону/факсу з метою та в межах, визначених вимогами чинного законодавства України, а також умовами виконання цього Договору. Сторони надають цим право один одному, безстроково, відповідно до чинного Законодавства, в тому числі, але не виключно: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати інформацію зазначену вище, заносити таку інформацію до баз персональних даних (в паперовому та/або електронному вигляді) з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних.

10.6. Сторони підтверджують факт свого ознайомлення з правами, визначеними законодавством про захист персональних даних.

10.7. Виконавець за цим Договором має статус платника платника Єдиного податку 3 групи.

10.8. Замовник за цим Договором має статус платника ____________

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Майовець Олег Ярославович

П/р UA573052990000026007050503348,
Банк АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,
МФО 305299
79059, Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Миколайчука, будинок 8, квартира 60,
тел.: 0979370785,
код за ДРФО 3006713233


Директор
__________________(Майовець О.Я.)

ЗАМОВНИК:


Директор
__________________(___________)